Privacyverklaring

FixAbility, gevestigd te Nerviërsstraat 45 3000 Leuven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

FixAbility BV
Nerviërsstraat 45 3000 Leuven
BTW BE 0766.314.054
0473 65 79 45

Persoonsgegevens die wij verwerken

FixAbility verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Identificatiegegevens
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Rijksregisternummer
 • Gevoelige persoonsgegevens: Gezondheidsgegevens
 • Financiële en administratieve gegevens: loonsgegevens, bankrekeningnummer …
 • Beroepsgegevens
 • Fysieke gegevens
 • Psychische gegevens
 • Karakteristieke gegevens: leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, …

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fixability.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fixability verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren>
 • Klantenadministratie
 • Contactgegevens, om nieuwsbrieven te versturen.
 • Je persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden verwerkt, welke afhangen van de diensten waarop je beroep doet en/of je hoedanigheid (particulier, onderneming) waarin je met ons in contact komt

Op welke rechtsgronden wij persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FixAbility bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

FixAbility verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (onder andere op het gebied van boekhouding).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FixAbility gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FixAbility en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fixability.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u in geval van twijfel een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Voldoet de afhandeling niet aan je verwachtingen? Je hebt steeds het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacy bescherming. Zij zullen je klacht verder onderzoeken en voorzien in een bemiddelingsprocedure.

Contactgegevens gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35 1000 Brussel; Tel.: 02 274 48 00; e-mail: commission@privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FixAbility neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@fixability.be.

Wijziging privacyverklaring

De wetgeving en onze diensten wijzigen regelmatig. Daarom is onze privacyverklaring nooit helemaal klaar. We behouden ons dan ook het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen en raden je aan om regelmatig de nieuwste versie te lezen.